TenDi2.bmp

 

 
 

春秋日蝕北宋元老苏丞相作震韻千言诗 苏丞相茶诗

 茶道  茗艺   品茶品诗      SARS   氡致肺癌

 太一生水 道德经   太极拳十五式  苏氏根源   将进酒  诗词吟唱